Detské centrum Montessori

Poslaním našej výchovy a vzdelávania je pomôcť dieťaťu, aby sa vedel orientovať vo svete, v ktorom žije a tak realizovať plnohodnotný život – formujeme výchovu v duchu metódy Marie Montessori. Snažíme sa rozvinúť potenciál každého dieťaťa, viesť ich k schopnosti tvorivo a kriticky myslieť, byť aktívny, zodpovedný, čestný, samostatný, pracovať spoločne v tíme, vzájomne sa rešpektovať, byť nápaditý, dokázať riešiť problém. Naše Montessori centrum podporuje zdravý vývin dieťaťa. Podporujeme kreativitu detí, ich túžbu ukázať, čo všetko dokážu a vedia. Vek dieťaťa 2 – 6 rokov chceme obohatiť a pomôcť každému dieťaťu ostať v jeho tempe, rozvinúť jeho individualitu a podporovať ho v jeho rozlete.

Image
 1. Dieťa je tvorcom seba samého- na vyvíjajúce sa dieťa síce pôsobia ľudia a okolité prostredie, ale je len na ňom samotnom, čo, kedy a akým spôsobom ho ovplyvní.
 2. Pomôž mi, aby som to dokázal sám- dieťa získava vedomosti a zručnosti svojím tempom a vlastnými silami. Úlohou pedagóga je mu v tom pomáhať.
 3. Ruka je nástrojom ducha- vďaka spojenia fyzickej a psychickej aktivity- je základom pre pochopenie vecí, javov, pre rozvoj myslenia a reči.
 4. Rešpektovanie senzitívnych období- cielené využitie individuálnych období, kedy je dieťa zvýšene citlivé a pripravené pre získavanie určitého typu znalostí a zručností
 5. Slobodná voľba práce- len dieťa samo rozhoduje čo, s kým a ako dlho bude robiť, pretože každé dieťa je jedinečné.
 6. Polarizácia pozornosti- využitie schopnosti dieťaťa sústredene, intenzívne a dlho vykonávať činnosť, ktorá ho zaujala.

Čo ponúkame:

 • individuálny prístup k deťom
 • veľký priestor, delený na zóny
 • skupinovú prácu s malým počtom detí
 • didaktický Montessori materiál rozdelený do oblastí: Praktický život, zmyslový život, jazyk a reč, matematika, kozmická výchova, sebavyjadrenie a hudobná výchova.
 • prísun ovocia a zeleniny každý deň
 • poobedia s anglicky hovoriacou učiteľkou
 • týždenne detská jóga, pohybovka ...
 • rôzne programy pre deti
 • zápis deti počas celého roka
 • výlety do blízkeho okolia
 • postupný adaptačný program pre rodiča s dieťaťom
 • konzultácie a pomoc pre rodičov a ich deti

Našim cieľom je:

 • rozvoj sociálnych návykov dieťaťa,
 • osvojenie si hygienických návykov a samoobslužných návykov,
 • podpora jazyka a reči,
 • rozvoj kreativity, motoriky a myslenia,
 • podpora fyzickej aktivity a motoriky,
 • podpora rozvoja zdravého citového života,
 • výchova samostatného a zodpovedného dietaťa,
 • výchova samostatného a šťastného dieťaťa.

Poskytujeme starostlivosť o deti vo veku 2 do 6 rokov v útulnom prostredí, v rodinnej atmosfére. Individuálny prístup a plnohodnotná starostlivosť o dieťa sú zabezpečené malým počtom detí, čo zvyšuje kvalitu našej práce a samozrejme znižuje chorobnosť. Takéto rodinné prostredie vytvorí u detí pocit bezpečia a istoty počas celého dňa. Keďže náš pedagogický tím je srdcom , vsadili sme na skúsenosť, odbornosť a výnimočný vzťah k deťom.
V Montessori detskom centre sú aktivity rozdelené do jednotlivých oblastí (kútikov) – cvičenia každodenného života (presýpanie, naberanie, krájanie, zaväzovanie…), zmyslová výchova, matematika, jazyková výchova, kozmická výchova (všetko o prírode). V nich sú ľahko prístupné poličky, v ktorých je ponuka na prácu (hru). Deti môžu pracovať za stolom alebo na zemi. Ako prichádzajú, vyberajú si, s čím budú pracovať, či budú pracovať samé alebo vo dvojici, prípadne v skupine. Nové aktivity im ukazuje pedagóg. Deti si vyberajú podľa záujmu a vnútornej potreby…
Úloha pedagóga je ponúkať a ukazovať deťom nové aktivity, prípadne ďalšie varianty jednej hry. Pozorovať, spoznávať naozajstné potreby dieťaťa a reagovať na ne ponukou. 

Image

Naše kvality :

 • Umiestnenie detského centra Montessori.
 • Priestory vybudované a zariadené podľa noriem a požiadaviek Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Spĺňame všetky legislatívne a hygienické požiadavky stanovené pre takýto typ zariadenia.
 • Snažíme sa vytvoriť prostredie eliminujúce alergény v našom zariadení.
 • Používanie Germicídneho žiariča – sterilizácia vzduchu.
 • Dostatočne veľká záhrada.
 • Celý interiér je vybudovaný tak, aby neohrozil zdraviu a bezpečnosti detí.
 • Vychádzame z Montessori pedagogiky, ktorá je jedným zo základných prúdov pedagogického myslenia a určuje charakter výchovy 21. storočia.
 • Podporujeme rozvoj elementárneho tvorivého a intelektového potenciálu dieťaťa a to pomocou Montessori pedagogiky
 • Podporujeme senzitívne fázy dieťaťa a hráme sa hry zamerané na spoločenské spolunažívanie.
 • Strávime veľa času na čerstvom vzduchu.
 • Dávame možnosť rodičom prihlásiť dieťa z rôznych lokalít, bez ohľadu na ich trvalý pobyt.
 • Ponúkame rozvojové aktivity rôzneho charakteru aj pre rodičov (prednášky, workshopy, atď.).

Denný program:

 • 7.00- 8.30 hod Príchod detí, aktivity a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia
 • 8.00- 9.00 hod Desiata
 • 7.00- 10.00 hod Individuálne a skupinové aktivity
 • 10.00 hod Ranná elipsa
 • 10.30- 11.30 hod Pobyt vonku
 • 11.30-12.00 hod Osobná hygiena, obed
 • 12.00-14.30 hod Osobná hygiena, odpočinok
 • 13.30 Poobedná elipsa
 • 14.30- 15.30 hod Hygiena, olovrant
 • 14.00-16.30 hod Hry a činnosti– individuálne, skupinové, edukačné, pobyt vonku

Cenník starostlivosti v detskom centre:

 • Celodenná starostlivosť(7.00- 16.30 hod) 300 €
 • Poldenná starostlivosť s obedom(7.00-12.00 hod)  270 €
 • Poldenná starostlivosť bez obeda(7.00-11.30 hod) 250 €
Image

Zápis detí do detského centra Hrnček var je možný po celý rok.

Ako sa prihlásiť:

 

Najjednoduchšia cesta je ohlásiť sa telefonicky na telefónne číslo 0944504373, prípadne na náš e-mail . Pre záujemcov ponúkame úvodné stretnutie priamo v škôlke. Na množstvo vašich otázok je pripravená odpovedať vedúca škôlky. Súčasťou úvodného stretnutia sú okrem prehliadky celého areálu zariadenia aj informácie o kompletnom režime a vyplnenie potrebných formulárov, ktoré sú k dispozícii i na stiahnutie tu ->

Naše kapacity sú voľné, kontaktujte nás.

©2018 Hrnček var - Materské centrum o.z.

vytvorilo webové štúdio canalmedia