Detské centrum Montessori

Poslaním našej výchovy a vzdelávania je pomôcť dieťaťu, aby sa vedel orientovať vo svete, v ktorom žije a tak realizovať plnohodnotný život – formujeme výchovu v duchu metódy Marie Montessori. Snažíme sa rozvinúť potenciál každého dieťaťa, viesť ich k schopnosti tvorivo a kriticky myslieť, byť aktívny, zodpovedný, čestný, samostatný, pracovať spoločne v tíme, vzájomne sa rešpektovať, byť nápaditý, dokázať riešiť problém. Naše Montessori centrum podporuje zdravý vývin dieťaťa. Podporujeme kreativitu detí, ich túžbu ukázať, čo všetko dokážu a vedia. Vek dieťaťa 3 – 6 rokov chceme obohatiť a pomôcť každému dieťaťu ostať v jeho tempe, rozvinúť jeho individualitu a podporovať ho v jeho rozlete.

Image
 1. Dieťa je tvorcom seba samého- na vyvíjajúce sa dieťa síce pôsobia ľudia a okolité prostredie, ale je len na ňom samotnom, čo, kedy a akým spôsobom ho ovplyvní.
 2. Pomôž mi, aby som to dokázal sám- dieťa získava vedomosti a zručnosti svojím tempom a vlastnými silami. Úlohou pedagóga je mu v tom pomáhať.
 3. Ruka je nástrojom ducha- vďaka spojenia fyzickej a psychickej aktivity- je základom pre pochopenie vecí, javov, pre rozvoj myslenia a reči.
 4. Rešpektovanie senzitívnych období- cielené využitie individuálnych období, kedy je dieťa zvýšene citlivé a pripravené pre získavanie určitého typu znalostí a zručností
 5. Slobodná voľba práce- len dieťa samo rozhoduje čo, s kým a ako dlho bude robiť, pretože každé dieťa je jedinečné.
 6. Polarizácia pozornosti- využitie schopnosti dieťaťa sústredene, intenzívne a dlho vykonávať činnosť, ktorá ho zaujala.

Čo ponúkame:

 • individuálny prístup k deťom
 • malý počet detí v herni max 15 detí
 • skupinovú prácu s malým počtom detí
 • didaktický Montessori materiál rozdelený do oblastí: Praktický život, zmyslový život, jazyk a reč, matematika, kozmická výchova, sebavyjadrenie a hudobná výchova.
 • prísun ovocia a zeleniny každý deň
 • pondelky s anglickou lektorkou
 • utorky a stredy zamerané na pohyb a folklór, či remeslá
 • štvrtky program: adaptuj si babičku a dedka
 • piatok 1 x v mesiaci koncert a zoznámenie sa s hudobným nástrojom
 • zápis deti počas celého roka
 • výlety do blízkeho okolia
 • postupný adaptačný program pre rodiča s dieťaťom

Našim cieľom je:

 • rozvoj sociálnych návykov dieťaťa,
 • osvojenie si hygienických návykov a samoobslužných návykov,
 • podpora jazyka a reči,
 • rozvoj kreativity, motoriky a myslenia,
 • podpora fyzickej aktivity a motoriky,
 • podpora rozvoja zdravého citového života,
 • výchova samostatného a zodpovedného dietaťa.

Poskytujeme starostlivosť o deti vo veku 3 do 6 rokov v útulnom prostredí, v rodinnej atmosfére. Individuálny prístup a plnohodnotná starostlivosť o dieťa sú zabezpečené malým počtom detí, čo zvyšuje kvalitu našej práce a samozrejme znižuje chorobnosť. Takéto rodinné prostredie vytvorí u detí pocit bezpečia a istoty počas celého dňa. Keďže náš pedagogický tím je srdcom , vsadili sme na skúsenosť, odbornosť a výnimočný vzťah k deťom.
V Montessori detskom centre sú aktivity rozdelené do jednotlivých oblastí (kútikov) – cvičenia každodenného života (presýpanie, naberanie, krájanie, zaväzovanie…), zmyslová výchova, matematika, jazyková výchova, kozmická výchova (všetko o prírode). V nich sú ľahko prístupné poličky, v ktorých je ponuka na prácu (hru). Deti môžu pracovať za stolom alebo na zemi. Ako prichádzajú, vyberajú si, s čím budú pracovať, či budú pracovať samé alebo vo dvojici, prípadne v skupine. Nové aktivity im ukazuje pedagóg. Deti si vyberajú podľa záujmu a vnútornej potreby…
Úloha pedagóga je ponúkať a ukazovať deťom nové aktivity, prípadne ďalšie varianty jednej hry. Pozorovať, spoznávať naozajstné potreby dieťaťa a reagovať na ne ponukou. 

Image

Naše kvality :

 • Umiestnenie detského centra Montessori.
 • Priestory vybudované a zariadené podľa noriem a požiadaviek Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Spĺňame všetky legislatívne a hygienické požiadavky stanovené pre takýto typ zariadenia.
 • Snažíme sa vytvoriť prostredie eliminujúce alergény v našom zariadení.
 • Používanie Germicídneho žiariča – sterilizácia vzduchu.
 • Dostatočne veľká záhrada.
 • Celý interiér je vybudovaný tak, aby neohrozil zdraviu a bezpečnosti detí.
 • Vychádzame z Montessori pedagogiky, ktorá je jedným zo základných prúdov pedagogického myslenia a určuje charakter výchovy 21. storočia.
 • Podporujeme rozvoj elementárneho tvorivého a intelektového potenciálu dieťaťa a to pomocou Montessori pedagogiky
 • Podporujeme senzitívne fázy dieťaťa a hráme sa hry zamerané na spoločenské spolunažívanie.
 • Strávime veľa času na čerstvom vzduchu.
 • Dávame možnosť rodičom prihlásiť dieťa z rôznych lokalít, bez ohľadu na ich trvalý pobyt.
 • Ponúkame rozvojové aktivity rôzneho charakteru aj pre rodičov (prednášky, workshopy, atď.).

Denný program:

 • 6.30- 8.30 hod Príchod detí, aktivity a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia
 • 8.30- 9.10 hod Osobná hygiena, desiata
 • 9.10- 10.00 hod Ranný kruh, edukačné aktivity
 • 10.00- 11.15 hod Pobyt vonku
 • 11.15-11.50 hod Osobná hygiena, obed
 • 11.50-14.00 hod Osobná hygiena, odpočinok
 • 14.00- 14.30 hod Hygiena, olovrant
 • 14.30-16.30 hod Hry a činnosti– individuálne, skupinové, edukačné, pobyt vonku

Cenník starostlivosti v detskom centre:

 • Celodenná starostlivosť ( 6.30- 16.30 hod ) = 280 €
 • Poldenná starostlivosť s obedom ( 6.30- 12.00 hod ) = 230 €
 • Poldenná starostlivosť bez obeda ( 6.30- 11.30 hod ) = 210 €
Image

Zápis detí do detského centra Hrnček var je možný po celý rok.

Ako sa prihlásiť:

Najjednoduchšia cesta je ohlásiť sa telefonicky na telefónne číslo 0944504373, prípadne na náš e-mail . Pre záujemcov ponúkame úvodné stretnutie priamo v škôlke. Úvodné stretnutie sa koná po pracovnej dobe, aby ste si mohli obzrieť. Na množstvo vašich otázok je pripravená odpovedať vedúca škôlky. Súčasťou úvodného stretnutia sú okrem prehliadky celého areálu zariadenia aj informácie o kompletnom režime a vyplnenie potrebných formulárov, ktoré sú k dispozícii i na stiahnutie tu ->

Formuláre:

 • Podmienky prijatia dieťaťa do Detského centra Montessori
 • Prihláška
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov
 • Dotazník
 • Vnútorný poriadok jaslí
 • Potvrdenie od lekára, vyhlásenie od zákonného zástupcu

Naše kapacity sú voľné, kontaktujte nás.

©2018 Hrnček var - Materské centrum o.z.

vytvorilo webové štúdio canalmedia